KA LA VAWT VE MIAH LO! by Zirsangkima

KA LA VAWT VE MIAH LO!

  • Zirsangkima

…kan vawh leh hma, hetia khawvêla kan la lum ve chhûng hian, mi dang tân tu nge ka nih ve a, min Siamtu tân eng nge ka tih ve le?

Nizân mut dâwna khâwl thluak nei ka off hmâ zawng khân a lum char char a, ka’n off chiah a, a vawt zui nghal daih. Zîng ka tho a, ka inbual hnua ka on leh hmâ zawng chu a la vawt thlur. Hna thawk tûra ka on leh hnuah a rawn lum leh chauh. A ho ngawt mai ti raw? Mahse, mihring ropuizia lantîrtu a ni tih hi kan hmuh hmaih fo. Ngaia kan neih avâng leh thil ho tê-a kan ngaih chena kan chhût peih \hin loh avâng hian alãwm mi ropui kan ni tih hi kan hmuh \helh \hin rêng ni!
Kum zabi tam thil nungten an lo luah lum tawh he leiah hian vawi khat lum (warm) tûrin kan lum lût ve a—vawi khat chiah tak tak! Vawi khat kan vawt leh vek dâwn—’tichuan kan vawt hlen tawh ang. Kan vawh hnu chuan hmangaih berte kianga muttîr reng tlâk pawh kan ni tawh lo ang. Mi tenawm tâwpkhâwk, bawlhhlawh paihna bâwm hringa paih tlâk pawh kan ni tawh bawk lo ang. Phûm ngai kan ni tawh dâwn. African Swine Fever hri lêng avânga kan phûm \hin vawk thî nên kan hlut lohna a inang reng tawh ang!
Mahni kan inchhût ngai em ka hre lo a, ka sawi khâwl thluak nei ka off lai ang khian i taksa a vawt vê vek tawh em? He thu chhiar thei chin hi chuan vawt vek chungin kan chhiar lo tûrah ka ngai. Ka khâwl thluak neiah hian rilrua ka vawn sên rual loh, a maka maka tam thu mal maktaduai hlîr nuai chuang an phu nuai nuai mai a; mahse, an vawt \hîn—an nung lo fo! Tih nun a nih leh hmâ chuan \angkaina leh hlutna an nei rêng rêng lo.
Keini zînga mi fel deuh leh hmai tuam ning êm êm te, RV kal \hîn leh V/LLTF-a duty \hîn te, nuthlawi leh \hekaa ni tin inhlawhfa \hîn te, sawrkar pisaa thû tak tak te leh vêng chhûng YMA chanchinbu editor te, bekang um thiam leh Detective Denga lehkhabu chhiar \hînte … kan zavai mai hian, khatia khawvêl êng hmûa kan lo lum chhuah hnu khân kan la vawt leh miah lo vek zu nia le! Vawi khat mah!
Min Dina min Siamtu hian a tîra min on hnu khân min la off ve miah lo tih hi kan dâwn pha ngai em aw? Zâna kan mut lai paw’n min off tak tak miah lo a nia. Kan taksa a hahchawlhtîr ve lawk \hîn mai a ni. Min la shut down chhin miah lo! Lal Davida \awng\aina hlâ hi mâwi ka ti vawng vawng \hîn:
‘Kei zawng ka mu chu ka lo muhîl a;
Ka han harh leh a; LALPA chuan mi lo chelh reng \hîn a ni,’ (Sam 3:5) a tih hi!
Khâwl chhuak thar ropuizia kan sawi fo a; a siamtu chu mihring thluak tho. Phone thar changkân tawhzia kan infaksiak reng; a duang chhuaktu chu Siamtu siam mihring bawk. Râlthuam ropui, ‘A… hei êm êm chu! Hetiang te chuan mihring pawh a thih theih tawh nâng lê!’ tih hial tûra thuam \hat siam chhuaktu pawh mihring thluak tho a ni. Mahse, hêng khâwl ropuite pawh hi, an vawh fo a ngai ve tlat a, charge an ngai tho \hîn. Mihring min tluk pha rêng rêng hi mihringin a la siam chhuak thei lo a nih hi maw le… Lal David vêk hian hlauhawm taka din kan nih thu a tlângaupui bawk a nih kha.
Mahse, mi tam tak chuan vawh vek thuai thuai hi zu châk tlata maw le! Leia vawi khat vul tûr kan nihzia an dâwn duh miah lo chu a ni ang a—kan vul theih hun chhûng a rei loh tehrêng nên hian aw… Beidawnna an insal behtîra mahni leh mahni in-off an han tum ta \hîn a nia le! Mahni leh mahni insiama indin thiama thei ni ila chuan ka la hre thiam thei maithei; mahse, kan ni miau si lo a. Min on-tu kan nei a, Ani chuan a duh hunah min off leh mai tûr a ni si a. Min Siamtu thu loa mahni leh mahni lo in-off thawt thawta lo indah vawh thlawr han duh tlat mai chu le!
Hetih rual hian kan lum luhna leilunga luma kan la châm chhûng hian, lum mãwl ve tawp tûr erawh niin i inhre lo ang u. Tih tûr kan nei ve ngei ang tiraw? Min la vawhtîr loh chhan pawh hi a awm ngei tûr a ni. Piang ve lo tam dân tûr te hi ka ngaihtuah mai mai \hîn. Mahse, ka piang ve tlat—hlutna neiin! Eng nge ka hlutna chu? Chu erawh chu mahnia ka inzawn chhuah a ngai ve tlat.
A pawimawh ber chu, kan vawh leh hma, hetia khawvêla kan la lum ve chhûng hian, mi dang tân tu nge ka nih ve a, min Siamtu tân eng nge ka tih ve le? tih hi chhût thiam hi a ni.

Leave a Reply

error: Content is protected !!